JE, UNAFAHAMU TABIA NA MIENENDO YA KIMAADILI KATIKA UTUMISHI WA UMMA?

UTUMISHIIli Utumishi wa Umma uwe wenye ufanisi na wa kuheshimika, watumishi wanapaswa kuzifuata Kanuni za Maadili ya Utumishi pamoja na kuwa na tabia na mwenendo unaozingatia mambo yafuatayo:

 1. Kutoa Huduma Bora
 2. Utii kwa Serikali
 3. Bidii ya Kazi
 4. Kutoa Huduma Bila Upendeleo

 5. Kufanya Kazi kwa Uadilifu

 6. Kuwajibika kwa Umma

 7. Kuheshimu Sheria

 8. Matumizi sahihi ya Taarifa

Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa  Umma kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa katika kifungu cha 34 cha Sheria ya Utumishi wa Umma ya Mwaka 2002 pamoja na Kanuni ya 65 (1) ya Kanuni za Utumishi wa Umma za Mwaka 2003.

Dar es Salaam,
Tarehe 11 Januari, 2005

Jipime na Msawali 50 Kusherehekea Muhula Mpya 2014 | Maswali Mchanganyiko

 1. Mbinu za kufundishia ni nini?
 2. Elimu ya awali ni nini?
 3. Eleza umuhimu na mapungufu ya Mtaala wa elimu Tanzania.
 4. Bainisha misingi ya kufanya upimaji wa kielimu
 5. Bainisha misingi ya kufanya tathmini ya mtaala
 6. Dhana ya lugha hujipambanua katika sura kuu tano. Taja sura kuu nne za lugha.
 7. Utajuaje kuwa tendo la kujifunza limekamilika kwa mwanafunzi wako?
 8. Kuna aina ngapi za unasihi?
 9. Taja stadi za kimaadili ambazo mwalimu huzijumuisha katika upimaji wa elimu.
 10. Je, kuna umuhimu gani wa mpango wa elimu hapa Tanzania?
 11. Onesha utaratibu wa uendeshaji wa elimu nchini Tanzania kwa mujibu wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 1995.
 12. Je, umewahi kuuona mtaala wa shule ya msingi? Kama siyo kuna dosari gani ya kutouona mtaala huo?
 13. Tofautisha kati ya Utawala na Uongozi.
 14. Kwa kutumia mchoro onesha mtiririko wa Muundo wa uongozi chuoni.
 15. Nini maana ya Elimu ya watu wazima?
 16. TEHAMA ni nini?
 17. Fafanua dhana ya kusoma na kuandika.
 18. Eleza kwa kifupi maana ya Kisomo Chenye Manufaa (KCM) na Kisomo cha Kujiendeleza (KCK).
 19. Mwanafunzi mtu mzima ni nani?
 20. Fafanua dhana ya Elimu.
 21. Kujifunza kwenye maana kuna maana gani?
 22. Kwa kutumia mifano mitatu eleza maana ya kujifunza kipurure.
 23. Eleza kwa maneno yako mwenyewe maana ya “Uhawilishaji wa Maarifa”.
 24. Eleza kwa kutoa mifano maana ya uhawilishaji ulalo na uhawilishaji wima.
 25. Kuvia akili ni nini?
 26. Eleza mahitaji ya mwanafunzi katika umri wa  kuanzia miaka 7 – 15.
 27. Kwa nini mwanafunzi hufundishwa stadi ya kuzungumza kabla ya kumfundisha stadi ya kuandika?
 28. Maarifa ni nini?
 29. Eleza na fafanua nadharia ya “Umwenendo”.
 30. Eleza maana ya usemi huu, “Motisho huongeza tija”.
 31. Nini umuhimu wa Elimu ya Maadili katika kujifunza?
 32. Kichocheo hasi hutolewaje?
 33. Kuna aina ngapi za motisho?
 34. Taja mambo yanayoonesha kuwa mwanafunzi amejifunza.
 35. Kuna manufaa gani kwa mwalimu kuwapa wanafunzi kazi za kufanya nyumbani?
 36. Eleza na fafanua misingi inayotumiwa wakati wa kutoa mazoezi.
 37. Tunga maswali matano (5) yanayopima ngazi ya juu ya maarifa.
 38. Taja aina tano (5) za zana unazoweza kutengeneza kutoka mazingira ya shule.
 39. Eleza manufaa ya kutumia zana wakati wa kufundisha.
 40. Taja na eleza aina mbalimbali za mbao za kufundishia.
 41. Eleza maana ya dhana. Toa mifano kusaidia ufafanuzi wako.
 42. Eleza hatua za kufuata wakati unapotaka kutatua tatizo lolote.
 43. Ubora wa njia yeyote unategemea mambo gani?
 44. Mwanafunzi anaweza kujifunza bila kuwapo kwa mwalimu. Eleza ni katika mazingira gani hali hii inaweza kutokea.
 45. Kwa mujibu wa Hurlock michezo ni nini?
 46. Jadili hitilafu tatu (3) za kuzungumza wanazopata watoto.
 47. Eleza kwa kifupi kuhusu mitihani ya insha.
 48. Eleza majukumu manne (4) ya Tume ya Utumishi ya Walimu (TSC).
 49. Taja faida tano (5) za maswali yanayoulizwa na mwalimu darasani.
 50. Kujifunza huimarika kwa kuzingatia Nyanja kuu tatu (3), zitaje.